Informacja prawna

Artykuł 1 – Informacje prawne

  • Strona: white-and-recycled.pl (zwana dalej „Stroną”)
  • Wydawca: ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES, spółka akcyjna uproszczona, o kapitale w wysokości 64.568.000 euro, z siedzibą pod adresem 32 avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt (Francja), wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) w Nanterre pod numerem 393 361 134, reprezentowana przez Panią Agnès ROGER, występującą w charakterze Prezesa, (zwaną dalej „Wydawcą”),

Tel.: +33 (0) 1 57 75 92 92

Dyrektor Publikacji: Jean-Charles MONANGE – Dyrektor ds. Marketingu

  • Hosting: ONLINE, spółka akcyjna uproszczona, o kapitale w wysokości 214.410,50 euro, z siedzibą pod adresem 8 rue de la ville l'Evêque - 75008 PARYŻ, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem RCS PARIS B 433 115 904, numer VAT FR35433115904, udostępniająca kontakt poprzez swoją stronę internetową http//www.online.net/, telefonicznie pod numerem 01 73 50 31 75 oraz za pomocą faksu pod numerem 0899 193 775 (1,35 € za połączenie, następnie 0,34 € / min.).
  • © Projekt, koncepcja i wykonanie Strony: Atelier Avec Vue, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o kapitale w wysokości 10.000 euro, z siedzibą pod adresem 14, Boulevard de la Chapelle 75018 PARYŻ (Francja), wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Île de France pod numerem SIRET 442 263 653 00036, reprezentowana przez Pana Stéphane'a Cassier, występującego w charakterze Dyrektora-wspólnika.

 

Artykuł 2: Zawartość Strony

Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazki ruchome lub statyczne, sekwencje wideo, dźwięki, a także wszystkie aplikacje informatyczne niezbędne do funkcjonowania tej strony, a bardziej ogólnie wszystkie zamieszczone lub wykorzystane na stronie elementy podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Stanowią one pełną własność Wydawcy lub jego partnerów. Surowo zabrania się jakiejkolwiek formy reprodukowania, przedstawiania, wykorzystywania lub adaptowania tych elementów lub ich części, w tym również aplikacji informatycznych, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy. Niewszczęcie przez Wydawcę procedury bezpośrednio po uzyskaniu wiedzy o bezprawnym wykorzystaniu tych elementów nie oznacza akceptacji ani rezygnacji z dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Artykuł 3: Administrowanie Stroną

W celu zapewnienia właściwej administracji Strony, Wydawca może w dowolnym momencie:

  • Zawiesić, wstrzymać lub ograniczyć dostęp do Strony lub jej części, zastrzec dostęp do Strony lub pewnych jej części dla określonej kategorii użytkowników,
  • Usuwać wszelkie informacje, które mogą zakłócać działanie strony lub stać w sprzeczności z przepisami krajowymi lub międzynarodowymi lub z zasadami Netykiety,
  • Zawiesić działanie Strony w celu przeprowadzenia aktualizacji.

Artykuł 4: Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki, awarie, trudności lub przerwy w działaniu, uniemożliwiające dostęp do Strony lub jej funkcjonalności.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt wykorzystywany do przeglądania Strony. Winien on zastosować wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia swojego sprzętu oraz własnych danych w szczególności przed atakami wirusowymi dokonywanymi przez Internet. Ponosi on również wyłączną odpowiedzialność za pobierane przez siebie dane oraz odwiedzane strony.

Wydawca nie może zostać obciążony odpowiedzialnością w przypadku postępowań sądowych toczących się przeciwko użytkownikowi:

  • W związku z użytkowaniem przez niego Strony lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet,
  • W związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych ogólnych warunków.

Wydawca nie odpowiada za szkody, jakie poniósł użytkownik, osoby trzecie i/lub sprzęt użytkownika w związku z połączeniem, użytkowaniem Strony, a użytkownik rezygnuje z podejmowania jakichkolwiek działań prawnych przeciwko niemu z tego tytułu.

Jeśli w związku z użytkowaniem Strony przez użytkownika Wydawca stałby się przypadkiem przedmiotem postępowania polubownego lub sądowego, będzie mógł dochodzić od użytkownika odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty pieniężne, wyroki, koszty, jakie z takiego postępowania mogłyby wynikać.

Artykuł 5: Hiperłącza

Surowo zabrania się zamieszczania przez użytkownika hiperłączy do strony lub jej części bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy po przesłaniu wniosku pocztą elektroniczną na adres: graphic@arjowiggins.com.

Wydawca może odmówić takiej zgody bez konieczności motywowania w jakikolwiek sposób swojej decyzji. W przypadku udzielenia zgody przez Wydawcę, ma ona zawsze jedynie charakter tymczasowy i może być w każdym momencie wycofana bez podania przyczyn przez Wydawcę.

Niezależnie od sytuacji każde łącze musi zostać usunięte na żądanie Wydawcy.  Wydawca nie kontroluje informacji dostępnych za pośrednictwem łączy do innych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

Artykuł 6: Gromadzenie danych

Gromadzone za pośrednictwem Strony dane osobowe są wykorzystywane przez Wydawcę głównie do celów utrzymywania relacji z użytkownikiem. Zapisywane są one w bazie klientów Wydawcy, a stworzony w ten sposób na podstawie danych osobowych zbiór jest zgłoszony do CNIL.

Zgodnie z przepisami ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, użytkownik ma prawo wglądu, sprawdzania, modyfikowania i usuwania dotyczących go danych osobowych, z którego może w dowolnym momencie skorzystać kontaktując się z Wydawcą drogą pocztową na adres: Arjowiggins Papiers Couchés – Service Marketing – 32 avenue Pierre Grenier – 92100 Boulogne-Billancourt (Francja) lub drogą elektroniczną na adres: graphic@arjowiggins.com.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia nadużyć do wniosku winien być dołączony dokument potwierdzający tożsamość. Dokument ten po przetworzeniu wniosku zostanie zniszczony.

Zgromadzone informacje mogą być ewentualnie przekazywane innym podmiotom, z którymi Wydawca ma podpisaną umowę na wykonywanie zadań niezbędnych do zarządzania kontem użytkownika bez konieczności uzyskania jego zgody. Informacje te mogą zostać przekazane na wyraźny i uzasadniony wniosek organów sądowych w przypadku naruszenia przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Jeśli pewne informacje są niezbędne do uzyskania dostępu do konkretnych funkcjonalności Strony, Wydawca poinformuje o tym w momencie wprowadzania danych.

Jeśli użytkownik podczas odwiedzania strony uzyska dostęp do danych osobowych, powinien powstrzymać się od ich gromadzenia, nieuprawnionego wykorzystywania oraz jakichkolwiek działań naruszających prywatność lub reputację osób. Wydawca w tym względzie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Artykuł 7: Pliki cookies

Strona może automatycznie gromadzić standardowe informacje. Wszystkie dane gromadzone w sposób niebezpośredni będą wykorzystywane jedynie do monitorowania natężenia, typu i konfiguracji ruchu w celu rozwijania jego koncepcji i rozplanowania oraz do innych celów administracyjnych i planowania, a bardziej ogólnie, w celu usprawnienia usług oferowanych za pośrednictwem Strony.

Artykuł 8: Zdjęcia i przedstawienia produktów

Zdjęcia i przedstawienia produktów zamieszczone przy ich opisach nie są wiążące i nie stanowią zobowiązania Wydawcy.

© Niektóre prezentowane na tej stronie obrazy zostały dostarczone przez Arjowiggins Graphic, posiadającą prawa do ich eksploatacji.

© Niektóre obrazy pochodzą z serwisu Shutterstock, a prawa do ich eksploatacji i rozpowszechniania regularnie nabywała firma Atelier Avec Vue.

Artykuł 9: Prawo właściwe

Niniejsze warunki użytkowania Strony podlegają prawu francuskiemu oraz właściwości sądów w Nanterre, o ile z konkretnego aktu legislacyjnego lub regulacyjnego nie wynika inna jurysdykcja.

 

Artykuł 10: Pytania

Wszelkie zapytania oraz prośby o informacje na temat produktów prezentowanych na samej Stronie można kierować na adres:graphic@arjowiggins.com lub za pośrednictwem rubryki Kontakt na Stronie.